Board Of Trustees

 

Bobby Tanna
Vice President
Haresh Shah
Secretary - 93236 77113
Dharmesh Shah
Jt Secretary - 93204 04623
Amita Shah
Treasurer - 98331 38994
Sachin Shah
Member
Alpa Shah
Member